Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alleverkopen via Miekies.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van
toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: Miekies.nl (hierna te noemen “Miekies”) is eenhandelsnaam van Miekies en is een online winkel die kleding en aanverwante
artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Miekies en deconsument.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Miekies en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de
consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Miekies.nl zijn deze Voorwaarden steeds van
toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van
een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor
toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Miekies erkend.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Miekies. Miekies is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt
dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Miekies zijn vrijblijvend. Miekies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in
euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt
de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €40,00. Bij bestellingen onder dit bedrag
berekenen wij €4,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering
afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de
bestelling.
4.4 Miekies kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan
onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.2 Credit card: Miekies accepteert vooralsnog geen betalingen via creditcard
5.2.3 Bancontact: consumenten uit België kunnen gebruikmaken van de betaaloptie Bancontact om zo op een vertrouwde manier met een betaalkaart
de bestelling te betalen. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Miekies onmiddellijk
opeisbaar.
5.4 Indien Miekies haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Miekies kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor
rekening van de consument.
Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de
consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Miekies streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL of DHL naar
het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding in de
winkelwagen, bij het kiezen van de betaalmethode en in de bevestiging van de bestelling.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen
van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Miekies voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.6 Aan de leveringsplicht van Miekies zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of
teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter
voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Miekies is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Miekies op grond van
de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.
Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder
opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen
en/of te ruilen voor een ander product.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Miekies retourneren, conform de door Miekies verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Miekies accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 Voor het retourneren van artikelen vanuit een ander land dan Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzendt het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.
8.6 Heeft de consument verzendkosten betaald, zoals genoemd in artikel 4.3, en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument
recht op teruggave van deze verzendkosten.
8.7 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min evt.
portokosten, stort Miekies binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.
Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
9.1 Miekies doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te
inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Miekies te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform de bestelling of niet
voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Miekies te melden. Dit kan de consument doen door een email
te sturen naar info@miekies.nl.
9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
9.3 Miekies streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Miekies, van personeel en producten van Miekies voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Miekies
aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Miekies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Miekies. Consument heeft een instructiekaart ontvangen bij de bestelling over de producten van Miekies.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Miekies jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Miekies verschuldigd is.
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Miekies, dan wel tussen Miekies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Miekies, is Miekies niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Miekies.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Miekies heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Miekies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Miekies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Miekies en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
Miekies Mulligenweg 54 8096 RB OLDEBROEK Nederland
Tel +31 (0)6 836 775 45
E-mail info@miekies.nl
Web http://www.Miekies.nl
KVK : 05086782
BTW nr.: NL002144658B84
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.
 
Verzendkosten
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
Retouren
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
Offerte
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
Bedrijven
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
Cadeaubon
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
Wasvoorschriften
Nam aliquam massa vitae auctor commodo. Aliquam nec velit et diam consectetur ultricies vel imperdiet purus. Morbi mollis eu lorem eu euismod. Integer facilisis sapien ligula.
%d bloggers liken dit: